13.09.2021

H Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το α’ εξάμηνο του 2021, στα οποία παρουσιάζει, άνοδο των πωλήσεων κατά 17%, και διπλασιασμό της κερδοφορίας. Παρά την γενικότερη κατάσταση λόγω της πανδημίας, ο όμιλος Profile συνέχισε στο α’ εξάμηνο την επέκταση του, εντός και εκτός συνόρων, παρουσιάζοντας σημαντικές αναβαθμίσεις και νέα προϊόντα, γεγονός που αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα του ομίλου, αλλά και στην ενίσχυση των πωλήσεων εξωτερικού, οι οποίες ανέρχονται στο 70% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Πιο αναλυτικά, σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε € 8,04 εκατ. έναντι € 6,84  εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2020, λόγω της ανάληψης νέων έργων, της σταθερής προτίμησης των υφιστάμενων πελατών στις λύσεις που αναπτύσσει η εταιρεία, καθώς και της επιτυχημένης εξαγοράς της Centevo, κορυφαίας εταιρείας λογισμικού για Asset/Fund Management στη Σκανδιναβία, τα προϊόντα της οποίας έχουν ήδη ενσωματωθεί στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου και διατίθενται διεθνώς.

Τα Κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 28% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, ανερχόμενα σε € 2,4 εκατ. έναντι € 1,87 εκατ. το 2020 ενώ το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στα ικανοποιητικά επίπεδα του 30%. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 173% σε € 1,17 εκατ. από €428 χιλ., το α’ εξάμηνο του 2020, ενώ τα κέρδη μετά φόρων διπλασιαστήκαν σε € 751 χιλ. από €383 χιλ.

Σημειώνεται δε, ότι τα αναμορφωμένα EBITDA του ομίλου χωρίς την επίπτωση έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων γεγονότων, (όπως για παράδειγμα η λογιστική απεικόνιση των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών στα στελέχη του ομίλου), ανήλθαν σε € 2,51 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2021 από € 1,87 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Αναφέρεται επίσης, ότι τα καθαρά κέρδη του Ομίλου επιβαρύνονται με αποσβέσεις € 210 χιλ. που προέρχονται από την λογιστική υπεραξία των αύλων στοιχείων ενεργητικού των εταιριών Login και Centevo κατά την ημέρα της εξαγοράς τους, έναντι € 110 χιλ. στο αντίστοιχο περσινό διάστημα. Κατ’ επέκταση τα αναμορφωμένα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 1,50 εκατ. από € 538 χιλ. το περσινό εξάμηνο, με τα αναμορφωμένα κέρδη μετά φόρων να ανέρχονται σε € 1,07 εκατ. από € 493 χιλ.

H ρευστότητα του Ομίλου εξακολουθεί να βρίσκεται  σε ικανοποιητικά επίπεδα με τα συνολικά χρηματικά διαθέσιμα στα € 14,4 εκατ. και τα καθαρά διαθέσιμα στα € 7,5 εκατ. τα οποία συνυπολογιζόμενα με την αξία των ίδιων μετοχών που διατηρούσε η εταιρεία στο τέλος του α’ εξαμήνου ανέρχονται σε € 8,57 εκατ. Επιπλέον, ο Όμιλος διατηρεί την οικονομική ευρωστία του, με τον δείκτη δανεισμού/ίδια κεφάλαια στο 32,22%, και δείκτη γενικής ρευστότητας στο 1,75x συνέπεια της αποτελεσματικής διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης, διατηρώντας τα εχέγγυα για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του επενδυτικού του πλάνου, παρ’ όλες τις προκλήσεις του ευμετάβλητου οικονομικού περιβάλλοντος.

Σε λειτουργικό επίπεδο, τo α’ εξάμηνο ο ‘Όμιλος της Profile παρουσίασε δυναμική πορεία με ενέργειες που συνέβαλαν θετικά στην επίτευξη των αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, κατόπιν ενδελεχούς αξιολόγησης ο όμιλος εξαγόρασε την  Centevo από τον Όμιλο Euronext, που διαθέτει χαρτοφυλάκιο με περισσότερους από 65 πελάτες (μεγάλες τοπικές τράπεζες και επενδυτικές εταιρείες) στις Σκανδιναβικές χώρες.

Στο ίδιο διάστημα, ο όμιλος παρουσίασε επίσης νέες λύσεις για τον τραπεζικό τομέα με το Finuevo, την mobile-fist digital banking in-a-box πλατφόρμα, και το Acumen.plus, τη νέα αυτοματοποιημένη πλατφόρμα διαχείρισης διαθεσίμων ενώ το  Axia Custody εμπλουτίστηκε σημαντικά. Η συστηματική επένδυση στις λύσεις του Ομίλου, οδήγησε και σε μια ακόμα διάκριση από την Chartis, καθώς αναδείχθηκε «Category Leader» για τις λύσεις Wealth Portfolio Management Advisor Desktop. Επιπλέον, υλοποιήθηκε μια σειρά σημαντικών και απαιτητικών έργων σε Ευρώπη, Ασία και ΜΕΝΑ.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η παραγωγική λειτουργία του εξελιγμένου συστήματος ψηφιοποίησης των πρακτικών, στις ποινικές δίκες της χώρας, για λογαριασμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στα πρωτοδικεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά ενώ σύντομα το σύστημα θα επεκταθεί στο σύνολο των Ποινικών Δικαστηρίων της χώρας. Ο όμιλος επιδιώκει να συμμετάσχει σε μια σειρά από νέα έργα ψηφιοποίησης του Δημοσίου τομέα, αξιοποιώντας την ήδη επιτυχημένη εμπειρία που διαθέτει, σε απαιτητικά και σύνθετα projects εντός και εκτός συνόρων.

Το θετικότερο οικονομικό κλίμα που διαφαίνεται να επικρατεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό αναμένεται να προσφέρει τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη στο υπόλοιπο του τρέχοντος έτους. Η διοίκηση του ομίλου, παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη των ετήσιων στόχων, κινούμενη με ευελιξία απέναντι στη συγκυρία, κι έτοιμη να αξιοποιήσει τυχόν νέες ευκαιρίες, προκειμένου να επιτύχει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα.