16.08.2020

H Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης χρηματοοικονομικού λογισμικού, ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το α’ εξάμηνο του 2020, στα οποία διαφύλαξε εν γένει τα μερίδια αγοράς, διατηρώντας τον κύκλο εργασιών σε ικανοποιητικά επίπεδα για τη συγκυρία, κι αυξάνοντας σημαντικά την ρευστότητα και την κεφαλαιακή επάρκεια του, παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες που επικράτησαν, σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, με τα ολοκληρωτικά lock down λόγω COVID-19.

Σημαντικό ρόλο στην πορεία της εταιρείας, συνεχίζει και φέτος να διαδραματίζει η δραστηριοποίηση του Ομίλου στις διεθνείς αγορές, με τα έσοδα από το εξωτερικό να αντιπροσωπεύουν πλέον τα 2/3 του συνολικού τζίρου, αποτέλεσμα της διεθνοποίησης του και της συνεχούς επένδυσης σε νέες λύσεις.

Πιο αναλυτικά, σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε € 6,85 εκατ. έναντι € 7,61 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2019, σημειώνοντας μείωση 10%, λόγω των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας στις παραγγελίες νέων έργων και της γενικότερης αβεβαιότητας που επέφερε στο οικονομικό περιβάλλον.

Σημειώνεται δε, ότι η υστέρηση στο τομέα των πωλήσεων που παρατηρήθηκε στο εξάμηνο έχει ήδη αναπληρωθεί από την ανάκαμψη του γ΄ τριμήνου, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις του 9μήνου 2020 να είναι στα ίδια περίπου επίπεδα, με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Τα Κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (EBITDA) κατά το α’ εξάμηνο του 2020 ανήλθαν στα € 1,9 εκατ. έναντι € 2,1 εκατ. το 2019, ενώ το περιθώριο EBITDA διατηρήθηκε στα ικανοποιητικά επίπεδα του 27,3%. Τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν στα € 0,4 εκατ. από € 1,0 εκατ. το 2019, λόγω μη επαναλαμβανόμενων παραμέτρων και κυρίως των αρνητικών αποτελεσμάτων από συναλλαγματικές ισοτιμίες για τις δραστηριότητες στην Ασία και τη Μ. Βρετανία (σε δολάρια και στερλίνες αντίστοιχα).

Η ρευστότητα και η κεφαλαιακή ευρωστία του Ομίλου Profile ενισχύθηκαν σημαντικά και στο α΄ εξάμηνο του 2020 παρέχοντας εχέγγυα για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του επενδυτικού του πλάνου, ανεξάρτητα από τη συγκυρία.

Ειδικότερα, η ρευστότητα του Ομίλου εξακολουθεί να αυξάνεται, ανεβάζοντας τα συνολικά χρηματικά διαθέσιμα στα € 16,7 εκατ. και τα καθαρά διαθέσιμα στα € 12,6 εκατ., έναντι € 9,5 εκατ. στο εξάμηνο του 2019, σημειώνοντας άνοδο μεγαλύτερη του 30%. Επιπλέον, ο Όμιλος συνεχίζει να βελτιώνει την οικονομική ευρωστία του, με δείκτη ξένων προς ίδια κεφάλαια στο 0,78x, και δείκτη γενικής ρευστότητας στο 2,08x συνέπεια της αποτελεσματικής διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης, παρ’ όλες τις προκλήσεις σε ένα τόσο ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον.

Η πολιτική της εξωστρέφειας αποδίδει, με νέες αναθέσεις έργων σε Ελλάδα, Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ασία και Αμερική, ως αποτέλεσμα της συνεχούς επένδυσης στις λύσεις του ομίλου, αλλά και της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού εντός και εκτός συνόρων με έμπειρα στελέχη. Παράλληλα, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών σε όλο το φάσμα των έργων καθώς και η  ανάγκη του ελληνικού δημοσίου για έργα ψηφιοποίησης, δημιούργησαν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την συμμετοχή του ομίλου στη διεκδίκηση και ανάθεση παρόμοιων έργων με επιτυχία.

Το πρώτο εξάμηνο του 2020 παρουσιάστηκαν νέες λύσεις που ανταποκρίνονται στην ψηφιοποίηση των εργασιών μετασχηματισμού ώστε να ενδυναμώνονται οι δραστηριότητες των πελατών σε δύσκολες συγκυρίες όπου η απομακρυσμένη πρόσβαση και επικοινωνία γίνονται επιτακτικές. Οι λύσεις περιλαμβάνουν την κορυφαία πλατφόρμα διαχείρισης διαθεσίμων Acumennet, την Axia, με τεχνολογίες για πλήρως αυτοματοποιημένη προσέγγιση στη διαχείριση επενδύσεων, την ψηφιακή τραπεζική πλατφόρμα νέας γενιάς FMS.next και το σύστημα διαχείρισης κινδύνου RiskAvert.

Την ίδια περίοδο έγινε πλήθος νέων εγκαταστάσεων σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ ολοκληρώθηκε η ίδρυση νέας θυγατρικής εταιρείας στη Θεσσαλονίκη με σκοπό αυτή να αποτελέσει το κέντρο και τον βασικό βραχίονα ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, με προϋπολογισμό άνω των 5 εκατ. για την επόμενη τριετία.

Συνεχίστηκαν επίσης οι συστηματικές διακρίσεις του Ομίλου και των λύσεων του, σε διεθνείς μελέτες των Gartner, Celent, Forrester, Aite group, καθώς και οι βραβεύσεις από εξειδικευμένους οργανισμούς για την καινοτομία και τεχνολογία που εφαρμόζει.

Δεδομένου του έντονα εξαγωγικού προσανατολισμό του, οι προοπτικές, τα αποτελέσματα και η πορεία του Ομίλου Profile για το υπόλοιπο της χρονιάς, τελούν σε άμεση συνάρτηση με την κατάσταση που επικρατεί στην παγκόσμια οικονομία και αγορά. Οι πρωτόγνωρες και ευμετάβλητες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στις διεθνείς αγορές ως συνέπεια της πανδημίας, χαρακτηρίζονται από πρωτοφανή αστάθεια και αβεβαιότητα του οικονομικού περιβάλλοντος.

Παρ’ όλα αυτά, ο Όμιλος και η διοίκηση παραμένουν προσηλωμένοι στην επίτευξη των ετήσιων στόχων, με την ευελιξία που απαιτείται, προσδοκώντας τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα.