15.11.2022

Η Profile Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Πληροφορικής σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2707/09.11.2022, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη Γ’ τριμήνου 2022, καθώς και τις εξελίξεις στο τομέα δραστηριοποίησης της.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 5,8 εκατ. κατά το Γ’ τρίμηνο 2022 και σε Ευρώ 16,0 εκατ. κατά την περίοδο 01.01-30.09.2022 έναντι Ευρώ 4,6 εκατ. και Ευρώ 12,3 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 30,2% συνολικά.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA), από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου, ανήλθαν σε Ευρώ 1,3 εκατ. κατά το Γ’ τρίμηνο 2022 και Ευρώ 4,0 εκατ. κατά την περίοδο 01.01-30.09.2022 έναντι Ευρώ 1,0 εκατ. και Ευρώ 3,3 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 22,5% συνολικά.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT), από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου, ανήλθαν σε Ευρώ 0,9 εκατ. κατά το Γ’ τρίμηνο 2022 και Ευρώ 2,5 εκατ. κατά την περίοδο 01.01-30.09.2022 έναντι Ευρώ 0,4 εκατ. και Ευρώ 1,3 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 92% συνολικά.

Τα Κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 2,5 εκατ. κατά την περίοδο 01.01-30.09.2022 έναντι Ευρώ 1,5 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 65%.

Τα Κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 2,0 εκατ. κατά την περίοδο 01.01-30.09.2022 έναντι Ευρώ 1,0 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 97%.

Τα αναμορφωμένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου (χωρίς να υπολογίζεται η αποτίμηση των δικαιωμάτων προαίρεσης) ανήλθαν σε Ευρώ 4,1 εκατ. κατά την περίοδο 01.01-30.09.2022 έναντι Ευρώ 3,4 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2021.

Τα αναμορφωμένα Κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου (χωρίς να υπολογίζονται αποσβέσεις αύλων στοιχών από εξαγορές και η αποτίμηση των δικαιωμάτων προαίρεσης) ανήλθαν σε Ευρώ 3,0 εκατ. κατά την περίοδο 01.01-30.09.2022 έναντι Ευρώ 2,0 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2021.

Τα αναμορφωμένα Κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου (χωρίς να υπολογίζονται αποσβέσεις αύλων στοιχείων από εξαγορές και η αποτίμηση των δικαιωμάτων προαίρεσης) ανήλθαν σε Ευρώ 2,5 εκατ. κατά την περίοδο 01.01-30.09.2022 έναντι Ευρώ 1,5 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2021.

Τα Κέρδη μετά φόρων συμπεριλαμβανομένης της διακοπείσας δραστηριότητας του Ομίλου που αφορούσε στην πώληση του επιχειρηματικού κλάδου (Business Unit) Διαχείρισης Κρατήσεων (Ticketing) και Διαχείρισης τελωνειακών εργασιών η οποία πραγματοποιήθηκε τη 14η Ιουνίου 2022, ανήλθαν σε Ευρώ 3,1 εκατ. κατά την περίοδο 01.01-30.09.2022 έναντι Ευρώ 1,0 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2021.

Ο δανεισμός του Ομίλου Profile κατά την 30/09/2022 ανήλθε στα Ευρώ 6,6 εκατ., έναντι Ευρώ 6,9 εκατ. που ανερχόταν κατά την 30/09/2021.

Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων και βραχυπρόθεσμων επενδύσεων του Ομίλου Profile κατά την 30/09/2022 ανήλθαν στα Ευρώ 13,5 εκατ., έναντι Ευρώ 12,9 εκατ. κατά την 30/09/2021.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου Profile την 30/09/2022 ανήλθαν στα Ευρώ 25,1 εκατ., έναντι Ευρώ 24,9 εκατ.  κατά την 31/12/2021.

Δεδομένου ότι α) ο Όμιλος δεν έχει παρουσία σε Ρωσία και Ουκρανία εν -μέσω θυγατρικής εταιρείας και β) δεν δεν υπάρχουν εν εξελίξει υλοποιήσεις από κάποια άλλη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου στις εμπλεκόμενες σε σύρραξη χώρες, δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2022. Παρόλα αυτά, η έντονη εξωστρέφεια του Ομίλου, οι αρνητικές επιπτώσεις της εν εξελίξει πολεμικής σύγκρουσης στην παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα, οι συνεχείς ανατιμήσεις, οι έντονες πληθωριστικές πιέσεις που τείνουν να αποτελέσουν μονιμότερο φαινόμενο, η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και η αύξηση των τιμών της ενέργειας οδηγούν σε αδυναμία διενέργειας ασφαλών προβλέψεων και εκτιμήσεων ως προς την ένταση, τη διάρκεια και τον τρόπο συνολικής διευθέτησης της εν λόγω κρίσης κατά την παρούσα χρονική στιγμή. Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί σε διαρκή και συστηματική βάση τις συνθήκες της ενεργειακής κρίσης και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος εν γένει, οι οποίες μεταβάλλονται με ταχείς ρυθμούς, προκειμένου να εφαρμόσει όλες τις αναγκαίες και ενδεδειγμένες πολιτικές τόσο για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της Εταιρείας και του Ομίλου, όσο και για τον περιορισμό των τυχών αρνητικών συνεπειών.