06.11.2023

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), κατ΄ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1052/2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής   και στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί ότι την 30η  Οκτωβρίου 2023 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 440 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,6900 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 1.623,60 Ευρώ, την 31η  Οκτωβρίου 2023 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 800 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,80 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 3.040,00 Ευρώ, την 1η  Νοεμβρίου 2023  η Εταιρεία προέβη στην αγορά 500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,8500 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 1.925,00 Ευρώ και την 3η  Νοεμβρίου 2023  η Εταιρεία προέβη στην αγορά 3.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,9386 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 13.785,00 Ευρώ σε εκτέλεση της από 12.05.2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και της από 17.05.2022 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καθώς και με την από 26.07.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της οποίας αποφασίσθηκε εκ νέου η επανέναρξη εφαρμογής του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

Μετά τις προαναφερόμενες αποκτήσεις, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 67.650 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,2775% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.