31.10.2023

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), κατ΄ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1052/2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί ότι την 23η  Οκτωβρίου 2023 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 1.400 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,6950 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 5.173,00 Ευρώ, την 25η  Οκτωβρίου 2023 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 1.900 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,7326 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 7.092,00 Ευρώ, την 26η  Οκτωβρίου 2023  η Εταιρεία προέβη στην αγορά 4.600 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,6465 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 16.774,00 Ευρώ και την 27η  Οκτωβρίου 2023  η Εταιρεία προέβη στην αγορά 800 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,7000 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 2.960,00 Ευρώ σε εκτέλεση της από 12.05.2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και της από 17.05.2022 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καθώς και με την από 26.07.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της οποίας αποφασίσθηκε εκ νέου η επανέναρξη εφαρμογής του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

Μετά τις προαναφερόμενες αποκτήσεις, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 62.410 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,2560% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.