25.01.2023

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), κατ΄ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1052/2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί ότι την 20η  Ιανουαρίου 2023 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 800 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,8850 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 2.304,00 Ευρώ, την 23η Ιανουαρίου 2023 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 236 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,8550 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 673,78 Ευρώ και την 24η  Ιανουαρίου 2023 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 1.100 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,8961 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 3.185,70 Ευρώ, σε εκτέλεση της από 12.05.2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και της από 17.05.2022 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, δυνάμει της οποίας αποφασίσθηκε η έναρξη εφαρμογής του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.