22.12.2023

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.»  (εφεξής καλουμένη ως «η Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 208.651 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής με την καταβολή συνολικού ποσού 177.353,35 Ευρώ, που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των νέων μετοχών ποσό 47.989,73 Ευρώ (ήτοι 208.651 μετοχές x 0,23 Ευρώ ως μετοχικό κεφάλαιο) και κατά ποσό 129.363,62 Ευρώ υπέρ το άρτιο.

Η εν λόγω αύξηση οφείλεται στην άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan), εκ μέρους είκοσι (20) στελεχών της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών σε τιμή διάθεσης μετοχής 0,85 Ευρώ, σύμφωνα με την από 25.05.2018 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την από 16.01.2020 σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως αναμορφώθηκε (λόγω split της μετοχής) δυνάμει της από 25.10.2022 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Την 15/12/2023 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχωρήσεως (ΚΑΚ) 3942270 δια της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής:

(α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 177.353,35 Ευρώ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 208.651 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία 0,23 Ευρώ και τιμή διάθεσης 0,85 Ευρώ δι’ εκάστη και

(β) η πιστοποίηση της καταβολής της ως άνω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των 47.989,73 Ευρώ, καθώς και της υπέρ το άρτιο διαφοράς κατά το συνολικό ποσό των 129.363,62 Ευρώ.

Σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αυξήσεως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 5.654.882,58 Ευρώ, διαιρούμενο σε 24.586.446 κοινές,  ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,23 Ευρώ εκάστης.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστήριου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση αυτής της  22ης Δεκεμβρίου 2023 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 208.651 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

Με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών από την 28η Δεκεμβρίου 2023. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 5 (α) του Κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017 για την εισαγωγή των ως άνω νέων μετοχών δεν εφαρμόζεται η υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3, του Κανονισμού, καθώς οι κινητές αξίες που εισάγονται αντιπροσωπεύουν, σε περίοδο 12 μηνών, ποσοστό μικρότερο του 20% του αριθμού των κινητών αξιών της εταιρείας που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Στο διάστημα των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών το ποσοστό των μετοχών της Εταιρείας που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σωρευτικά με τις νέες μετοχές που εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. ανέρχονται συνολικά σε ποσοστό 0,856%.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.profilesw.com), ενώ μπορούν επίσης να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (κ. Αφσάρογλου Βαρτάν,  τηλ. 210 9301200).

 

Νέα Σμύρνη, Παρασκευή  22 Δεκεμβρίου 2023

Για την «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.