24.07.2023

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με το ν. 3556/2007   

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.»  (εφεξής ως «Εταιρεία»), σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3556/2007, όπως ισχύει, και σε συνέχεια της από 20 Ιουλίου 2023 γνωστοποιήσεως του κ. Χαράλαμπου Στασινόπουλου, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφορικά με τα δικαιώματα ψήφου αυτού (άμεσα και έμμεσα) επί μετοχών της Εταιρείας, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι  σε συνέχεια πώλησης 400.000 κοινών μετοχών  και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου (άμεσων και έμμεσων) του κ. Χαράλαμπου Στασινόπουλου διαμορφώθηκε την 18.7.2023 σε 42,758% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Διευκρινίζεται, για λόγους πληρέστερης ενημερώσεως του επενδυτικού κοινού, ότι ο κ. Χαράλαμπος Στασινόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατέχει σήμερα άμεσα, κοινές μετά  δικαιωμάτων  ψήφου ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 28,22% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

 

Νέα Σμύρνη, 24 Ιουλίου  2023

Για την «PROFΙLΕ AEBE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»