15.11.2023

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.» (καλουμένη εφεξής ως «Εταιρεία»), σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3556/2007, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και σε συνέχεια σχετικής γνωστοποίησης που υπεβλήθηκε προς αυτή, ανακοινώνει ότι ο κ. Δημήτριος Ευαγγέλου του Νικολάου, Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), προέβη την 9η  Νοεμβρίου 2023 σε πώληση 2 κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 7,86 Ευρώ, την 13η  Νοεμβρίου 2023 σε πώληση 1.140 κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 4.380,20 Ευρώ και την 14η  Νοεμβρίου 2023 σε πώληση 2.510 κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 9.780,70 Ευρώ.