04.01.2023

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.»  (εφεξής ως «Εταιρεία»), σε εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και σε συνέχεια σχετικών γνωστοποιήσεων που υπεβλήθησαν προς αυτή, ανακοινώνει συγκεντρωτικά ότι στο πλαίσιο της ετήσιας εφαρμογής του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Option Plan), σε επιλεγμένα στελέχη της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, το οποίο θεσπίστηκε δυνάμει της από 16.01.2020 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε συνέχεια της παρασχεθείσας από την Α’ Επαναληπτική Eτήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25ης Μαΐου 2018 εξουσιοδοτήσεως όπως αναμορφώθηκε (λόγω split της μετοχής) δυνάμει της από 25.10.2022 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου :

(α) ο κ. Χαράλαμπος Στασινόπουλος του Παναγιώτη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 29.12.2022, συνεπεία ασκήσεως αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, 136.195 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος 115.765,75 Ευρώ,

(β) ο κ. Ευάγγελος Αγγελίδης του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 29.12.2022, συνεπεία ασκήσεως αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, 66.800 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος 56.780,00 Ευρώ

(γ) η κα. Pascale Hertzog του Paul, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 29.12.2022, συνεπεία ασκήσεως αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, 6.600 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος 5.610,00 Ευρώ,

(δ) ο κ. Αριστείδης Ηλιόπουλος του Σπυρίδωνος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 29.12.2022, συνεπεία ασκήσεως αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, 3.530 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος 3.000,50 Ευρώ,

(ε) ο κ. Δημήτριος Ευαγγέλου του Νικολάου , Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 29.12.2022, συνεπεία ασκήσεως αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, 8.450 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος 7.182,50 Ευρώ,

(στ)  ο κ. Σαμωνάκης Νικόλαος του Εμμανουήλ, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 29.12.2022, συνεπεία ασκήσεως αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, 1.320 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος 1.122,00 Ευρώ,

(ζ)  ο κ. Ζαφείριος Σαντούκας του Δημητρίου, Προϊστάμενος Λογιστηρίου της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 29.12.2022, συνεπεία ασκήσεως αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, 3.400 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος 2.890,00 Ευρώ και τέλος

(η) ο κ. Βαρτάν Αφσάρογλου του Μεστρόπ , Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 29.12.2022, συνεπεία ασκήσεως αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, 8.780 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος 7.463,00 Ευρώ

 

Νέα Σμύρνη, 4 Ιανουαρίου 2023

Για την «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.»