27.10.2023

Η Εταιρεία «PROFILE AEBE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα άρθρα 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του ΧΑ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο κ. Πέτρος Αλεξανδρής του Αριστείδη αναλαμβάνει τα καθήκοντα Προϊστάμενου Λογιστηρίου της Εταιρείας.