29.11.2023

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΕΒΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα άρθρα 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του ΧΑ, ότι καθήκοντα Διευθυντού Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας και του Ομίλου αναλαμβάνει ο κ. Γιάννης Λίτσιος.

Ο κ. Γιάννης Λίτσιος είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος τίτλου MSc in Business and Management από το Πανεπιστήμιο De Montfort του Ηνωμένου Βασιλείου. Ταυτόχρονα είναι μέλος του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) στο Ηνωμένο Βασίλειο ενώ διαθέτει πάνω από 16 έτη εμπειρία σε συναφείς θέσεις μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών.