31.05.2024

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.1 περ. 4  και 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, (ως ισχύει σήμερα σε συνέχεια της τελευταίας τροποποίησής του δυνάμει της  της υπ΄αριθμ. 201/15.04.2024 απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής των Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α,,και σε εκτέλεση του σημείου 4  της υπ’ αριθμ. 25/15.04.2024 Αποφάσεως της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ-Α ότι με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31ης Μαΐου 2024 εγκρίθηκε η διανομή (καταβολή) μερίσματος συνολικού ποσού 1.200.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,0488073795 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό).

Τo ποσό αυτό θα προσαυξηθεί κατά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις 87.000 ίδιες μετοχές τις οποίες κατέχει η Εταιρεία, κατά την ημερομηνία αποκοπής(cut off date) , οι οποίες (ίδιες μετοχές) εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4548/2018,ως ισχύει  και συνεπώς το συνολικό μικτό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή  (συνεπεία της ως άνω προσαυξήσεως) θα ανέλθει σε 0,0489806994 Ευρώ .

Από το άνω ποσό παρακρατείται βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του νόμου 4172/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201/12.12.2019), ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο καθαρό ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,0465316644 Eυρώ ανά μετοχή,

Ημερομηνία αποκοπής(cut off date) του μερίσματος της χρήσεως 2023 ορίσθηκε η Τρίτη, 4 Ιουνίου 2024, ημερομηνία κατά την οποία, οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος.

Διευκρινίζεται ότι με βάση τον ισχύοντα Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις διενεργούνται σύμφωνα με τον κανόνα «record date» και συνακόλουθα δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος της χρήσεως 2023) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date). Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος  ( record date) της χρήσεως 2023, ήτοι την Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024.

Η καταβολή του μερίσματος της χρήσεως 2023  θα ξεκινήσει την Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ως ακολούθως:

  1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.
  2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων μέσω του δικτύου της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο τηλέφωνο 210-9301200.

Υπενθυμίζεται ότι μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2029, παραγράφονται (άρθρο 250 Α.Κ. περ. 15) και τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.