14.04.2020

Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα (εφεξής «Κανονισμός»), η Εταιρεία «PROFILE AEBE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (εφεξής «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την ακόλουθη συμπλήρωση του ήδη από την 01.04.2020  ανακοινωθέντος Οικονομικού Ημερολογίου:

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτίθεται να προτείνει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία έχει συγκληθεί για την 7η Μαΐου 2020, τη διανομή (καταβολή) μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας συνολικού ποσού 293.560,90 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,025 Ευρώ (μικτό ποσό) ανά μετοχή της Εταιρείας.

  • Ημερομηνία αποκοπής  δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2019: Τρίτη, 26η Μαΐου 2020.
  • Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος χρήσεως 2019 (record date): Τετάρτη, 27η Μαΐου 2020.
  • Ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος  μέσω της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»: Τρίτη, 2α Ιουνίου 2020.

Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις ανωτέρω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό.