05.11.2020

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής για λόγους συντομίας «Εταιρεία»), κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, της από 03.11.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και της  από 03.11.2020 σχετικής ανακοίνωσής της, στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού γνωστοποιεί ότι την Τετάρτη 04.11.2020 προέβη σε πώληση, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, 198.000 Ιδίων μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,68% του καταβεβλημένου μετοχικού  κεφαλαίου αυτής, με τιμή πώλησης 3,70 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 732.600 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι πωλήσεις ως άνω ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν, δυνάμει των από 11.05.2018 και 07.02.2020 αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτων η Εταιρεία σήμερα κατέχει 2.700 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,02% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου.

Με την κατά τα άνω πώληση η Εταιρεία αναβαθμίζει ουσιαστικά τη διασπορά των μετοχών της σε ποιοτικά χαρτοφυλάκια, το οποίο και αποτελεί επιδίωξη της  Διοίκησης της Εταιρείας.