17.11.2021

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής για λόγους συντομίας «Εταιρεία»), κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, της από 15.11.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και της  από 15.11.2021 σχετικής ανακοίνωσής της, στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού γνωστοποιεί ότι την Τρίτη 16.11.2021 προέβη σε πώληση, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, 330.000 Ιδίων Μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,77% του καταβεβλημένου μετοχικού  κεφαλαίου αυτής, με τιμή πώλησης 5,96 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 1.966.800 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι πωληθείσες ως άνω ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν, δυνάμει της από 07.05.2020 απόφασης της Γενικής Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτων η Εταιρεία σήμερα κατέχει 1.279 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,01% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου.

Με την κατά τα άνω πώληση η Εταιρεία αναβαθμίζει ουσιαστικά τη διασπορά των μετοχών της σε ποιοτικά χαρτοφυλάκια, το οποίο και αποτελεί επιδίωξη της  Διοίκησης της Εταιρείας.

Νέα Σμύρνη, 17 Νοεμβρίου 2021

Για την Εταιρεία