29.06.2021

Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου από το Διοικητικό Συμβούλιο – Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνέχεια της σχετικής αποφάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24ης Ιουνίου 2021 περί εκλογής νέας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα συνιστά Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και θα αποτελείται από τρία (3) μέλη, προέβη κατά τη συνεδρίαση αυτού της 28ης Ιουνίου 2021 στον ορισμό των Μελών αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις υπ’ αριθ. πρωτ. 1508/17.07.2020 και 1149/17.05.2021 Εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, κατά την ως άνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ως Μέλη της νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου εξελέγησαν τα ακόλουθα πρόσωπα, αφού προηγουμένως ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο η εις το ακέραιο πλήρωση εκ μέρους αυτών των τασσομένων εκ του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, προϋποθέσεων, ήτοι:

  1. Eμμανουήλ Τσιριτάκης του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Αντώνιος Ρούσσος του Αντωνίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. Αριστείδης Ηλιόπουλος του Σπυρίδωνος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου είναι πενταετής, ήτοι μέχρι την 24η Ιουνίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σε καμία περίπτωση όμως δε δύναται να υπερβεί την εξαετία.

Β. Η νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συνήλθε την 28η Ιουνίου 2021 σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την εκλογή Προέδρου και τη συγκρότηση αυτής σε σώμα.

Κατά την ως άνω συνεδρίαση ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου εξελέγη, κατόπιν ψηφοφορίας, ο κ. Eμμανουήλ Τσιριτάκης του Δημητρίου.

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

  1. Eμμανουήλ Τσιριτάκης του Δημητρίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Αντώνιος Ρούσσος του Αντωνίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. Αριστείδης Ηλιόπουλος του Σπυρίδωνος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται, τέλος, για λόγους πληρότητας, ότι εκ των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου, θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις αυτής που αφορούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. ζ΄ του ν. 4449/2017, ο κ. Εμμανουήλ Τσιριτάκης, ως ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα, με επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική.

Νέα Σμύρνη, 29 Ιουνίου 2021
Για την «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.»