01.04.2020

Στo πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 περίπτωση β΄) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα (εφεξής «Κανονισμός»), η Εταιρεία «PROFILE AEBE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2020:

  • Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2019 (1.1.2019-31.12.2019), που συνετάγηαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ: Παρασκευή, 3 Απριλίου 2020 (μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών)
  • Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται επίσης η Τρίτη, 7η Απριλίου 2020.
  • Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date) της ως άνω εταιρικής πράξης ορίζεται η Τετάρτη, 8η Απριλίου 2020.
  • Ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου μέσω της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ορίζεται η Πέμπτη, 16η Απριλίου 2020.
  • Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Πέμπτη, 7η Μαϊου 2020.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση την διανομή μερίσματος για την χρήση 2019, το ύψος του οποίου καθώς και οι ημερομηνίες αποκοπής, προσδιορισμού των δικαιούχων & καταβολής του μερίσματος θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες κατά την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τα ανωτέρω, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό.