29.12.2020

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.»  (εφεξής καλουμένη ως «η Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2020 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 91.368 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά 155.325,60 Ευρώ, που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των νέων μετοχών (ήτοι 91.368 μετοχές x 0,47 Ευρώ) και κατά ποσό 112.382,64 Ευρώ υπέρ το άρτιο.

Η εν λόγω αύξηση οφείλεται στην άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan), εκ μέρους τριάντα δύο (32) στελεχών της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών σε τιμή διάθεσης μετοχής 1,70 Ευρώ, σύμφωνα με την από 25.05.2018 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την από 16.01.2020 σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Την 21/12/2020 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικούς Αριθμούς Καταχωρήσεως (ΚΑΚ) 2424843, δια της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής:

(α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 155.325,60 Ευρώ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 91.368 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία 0,47 Ευρώ και τιμή διάθεσης 1,70 Ευρώ δι’ εκάστη και

(β) η πιστοποίηση της καταβολής της ως άνω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των 155.325,60 Ευρώ, καθώς και της υπέρ το άρτιο διαφοράς κατά το συνολικό ποσό των 112.382,64 Ευρώ.

Σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αυξήσεως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 5.594.673,67 Ευρώ, διαιρούμενο σε 11.903.561 κοινές,  ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,47 Ευρώ εκάστης.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστήριου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση αυτής της  28ης Δεκεμβρίου 2020 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 91.368  νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

Με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών από την 31η Δεκεμβρίου 2020. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να ενημερώνονται από το σχετικό έντυπο του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, το οποίο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.profilesw.com), ενώ μπορούν επίσης να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (κ. Αφσάρογλου Βαρτάν,  τηλ. 210 9301200).