01.12.2020

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.»  (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού (και σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 17 παρ. 1 του  596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση αυτού που έλαβε χώρα την 30η  Νοεμβρίου 2020, στο πλαίσιο αφενός μεν της υιοθέτησης των βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και  αφετέρου της έντονης εξωστρέφειας του Ομίλου, χάρη στην δημιουργία και προώθηση προηγμένων τεχνολογικά λύσεων   και ιδίως  αποσκοπώντας στην  διαρκή και συστηματική ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του και στην  διασφάλιση της επικερδούς μελλοντικής του ανάπτυξης, αποφάσισε με γνώμονα και την πληρέστερη αξιοποίηση  των δεξιοτήτων και της δυναμικής των νεώτερων διευθυντικών στελεχών τα κάτωθι:

Ο κ. Ευάγγελος Αγγελίδης, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) της Εταιρείας. O κ. Αγγελίδης έχει μακρά εμπειρία στο χώρο της Τεχνολογίας και της Πληροφορικής και το 2014 ανέλαβε την θέση του Οικονομικού Διευθυντή (CFO) της Εταιρείας, ενώ από 2018 μέχρι και σήμερα, κατέχει  και τις θέσεις του Group CFO και COO, και έχει αποκτήσει εκ του λόγου αυτού βαθιά γνώση και εμπειρία σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία, τους πελάτες, τις αρχές και αξίες και τις δραστηριότητες της Εταιρείας και του Ομίλου. Παράλληλα η καταλληλότητά του  να αναλάβει την συγκεκριμένη θέση (CEO της Εταιρείας), επιβεβαιώθηκε και μέσα από την αποτελεσματική και επιτυχημένη, από το 2017, άσκηση εκ μέρους του  καθηκόντων CEO στην Γαλλική θυγατρική της Εταιρείας, Login SA.

Ο κ. Χαράλαμπος Στασινόπουλος, νυν Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, παραμένει εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και επιπλέον αναλαμβάνει τη θέση του Chief Entrepreneur.

Η συγκεκριμένη θέση, η οποία προσετέθη στο οργανόγραμμα της Εταιρείας, δυνάμει της παραπάνω αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, αποσκοπεί στην διασφάλιση της συνέχειας  της  ανάπτυξης του Ομίλου στο πλαίσιο που ακολουθήθηκε κατά την ιστορική του διαδρομή  εστιάζοντας πρωτίστως στην παροχή νέων καινοτόμων λύσεων που βρίσκονται πάντοτε στην αιχμή της τεχνολογίας και με έμφαση στην προώθησή τους σε  παγκόσμιο επίπεδο.

Η Διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι η δημιουργία της συγκεκριμένης θέσης και η ανάληψή της από τον κ. Στασινόπουλο, ο οποίος  οραματίσθηκε και έθεσε τις αρχές, τις αξίες και την φιλοσοφία που διέπει την λειτουργία, οργάνωση και ανάπτυξη όλων των δραστηριοτήτων, θα συμβάλει αποφασιστικά στην μελλοντική  πολυσχιδή επιχειρηματική ανάπτυξη της Εταιρείας και του Ομίλου.

Ως ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής των ανωτέρω μεταβολών ορίζεται η 2α Δεκεμβρίου 2020.