13.07.2021

Στη Νέα Σμύρνη Αττικής σήμερα την 28η Ιουνίου 2021, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθαν στα επί της Λεωφ. Συγγρού αριθ. 199 γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.», τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), τα οποία εξελέγησαν-ορίσθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνέχεια της παρασχεθείσας από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24ης Ιουνίου 2021 σχετικής εξουσιοδοτήσεως, στην πρώτη μετά την εκλογή τους συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως το ακόλουθο:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, και συγκρότηση αυτής σε σώμα.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν άπαντα τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ήτοι:

1) Eμμανουήλ Τσιριτάκης του Δημητρίου, κάτοικος [●] Αττικής, οδός [●] αριθ. [●], κάτοχο του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [●] από το Τ.Α. [●], με Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.  

2) Αντώνιος Ρούσσος του Αντωνίου, κάτοικος [●] Αττικής, οδός [●] αριθ. [●], κάτοχο του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [●] από το Τ.Α. [●], με Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

3) Αριστείδης Ηλιόπουλος του Σπυρίδωνος, κάτοικος [●] Αττικής, οδός [●] αριθ. [●], κάτοχο του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [●] από το Τ.Α. [●], με Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι στην παρούσα συνεδρίαση παρίσταται το σύνολο των μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία εξελέγησαν-ορίσθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνέχεια της χορηγηθείσας από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24ης Ιουνίου 2021 σχετικής εξουσιοδοτήσεως, και κανένα εξ αυτών δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεως επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο εκ των μελών της Επιτροπής κ. Εμμανουήλ Τσιριτάκης, αφού έλαβε το λόγο, αναφέρθηκε αμέσως στο μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως.

Ειδικότερα και επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως ο κ. Εμμανουήλ Τσιριτάκης υπενθύμισε προς τα λοιπά παριστάμενα μέλη ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, επί σκοπώ πλήρους συμμορφώσεως με τις διατάξεις αφενός μεν του άρθρου 44 παρ. 1 περ. ε΄ του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α΄ 7/24.01.2017), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020), αφετέρου δε της με αριθμό πρωτοκόλλου 1508/17.07.2020 Εγκυκλίου της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οφείλει να προβεί στην εκλογή Προέδρου μεταξύ των μελών της, ο οποίος πρέπει να είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα.

Μετά από την ως άνω εισαγωγή και αφού ακολούθησε συζήτηση μεταξύ του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, κατά τη διάρκεια της οποίας διαπιστώθηκε αφενός μεν η αναγκαιότητα αφετέρου δε η σκοπιμότητα της προτεινόμενης ενέργειας, ήτοι της εκλογής Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου για την διασφάλιση της ικανοποιητικής και απρόσκοπτης λειτουργίας αυτής και την προσήκουσα συμμόρφωση με τις ρυθμίσεις και επιταγές του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ομόφωνα και παμψηφεί εκλέγουν ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Eμμανουήλ Τσιριτάκη του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν τούτων η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

1) Eμμανουήλ Τσιριτάκης του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

2) Αντώνιος Ρούσσος του Αντωνίου, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

3) Αριστείδης Ηλιόπουλος του Σπυρίδωνος, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του εκλεγέντος από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24ης Ιουνίου 2021 Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι είναι πενταετής, λήγουσα την 24η Ιουνίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σε καμία περίπτωση όμως δεν δύναται να υπερβεί την εξαετία.

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου, συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε νόμιμα και όπως ακολουθεί:

 

Eμμανουήλ Τσιριτάκης

 

Αντώνιος Ρούσσος

 

Αριστείδης Ηλιόπουλος

 

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Επιτροπής Ελέγχου της Ανώνυμης Εταιρείας

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Νέα Σμύρνη, 28 Ιουνίου 2021

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου