13.07.2021

Στο Δήμο Νέας Σμύρνης Αττικής, σήμερα στις 24 Ιουνίου 2021, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 14:00 μεσημβρινή στα επί της Λεωφ. Συγγρού αριθ. 199 γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.», συνήλθαν οι μέτοχοι της Εταιρείας στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 3 Ιουνίου 2021 σχετικής προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία σε πλήρη και αναλυτική μορφή έχει ειδικότερον ως ακολούθως:

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η 
(συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του ν. 4548/2018)

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.»,
σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 122141660000
___________________________

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.» (εφεξής για λόγους συντομίας η «Εταιρεία»), καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 24η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στη Νέα Σμύρνη Αττικής (Λεωφόρος Συγγρού αριθ. 199), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Αρχείο