29.04.2020

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.», (εφεξής «Εταιρεία»), σε συμμόρφωση των οδηγιών και συστάσεων του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ. και προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, διευκρινίζει προς τους μέτοχους αυτής τους εναλλακτικούς τρόπους συμμέτοχης στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (εφεξής «Συνέλευση»), η οποία έχει συγκληθεί για την 07.05.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στη Νέα Σμύρνη Αττικής (Λεωφόρος Συγγρού αριθ. 199).

1. Συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου
Οι μέτοχοι έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στην Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου. Η Εταιρία για να διευκολύνει τους μετόχους της, τους παρέχει τη δυνατότητα να εξουσιοδοτήσουν συγκεκριμένα στελέχη της για να τους εκπροσωπήσουν και να ψηφίσουν για λογαριασμό τους στην Συνέλευση, σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες ψήφου που θα τους χορηγήσουν. Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας, παρακαλούνται να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@profilesw.com τη Φόρμα Εξουσιοδότησης που βρίσκεται στην κάτωθι διεύθυνση: https://www.profilesw.com/uploads/files/Representative_Appointment_Form-AGM-7.5.2020.pdf το αργότερο έως την Τρίτη, 5 Μαΐου 2020 στις 14:00.

2. Ψηφοδέλτιο για την εξ’ αποστάσεως ψηφοφορία
Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν επί των θεμάτων της Συνέλευσης συμπληρώνοντας το ψηφοδέλτιο για την εξ’ αποστάσεως ψηφοφορία το οποίο έχει αναρτηθεί στην παρακάτω διεύθυνση:
https://www.profilesw.com/uploads/files/Invitation_Form_for_Proxy_Voting_AGM_7.5.2020.pdf, επικυρωμένο μέσα από της υπηρεσίες του Gov.gr, επιλέγοντας την παρακάτω διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-exousiodoteses. Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας, παρακαλούνται να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας info@profilesw.com το επικυρωμένο ψηφοδέλτιό τους, το αργότερο έως την Τρίτη, 5 Μαΐου 2020 στις 14:00.

Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις ή/και διευκρινίσεις με το τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας τηλεφωνικά +30 210 9301200 (καθημερινά μεταξύ 09:00 και 17:00).