19.01.2021

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»  και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.» (καλουμένη εφεξής ως «Εταιρεία»), σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3556/2007, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και σε συνέχεια σχετικών γνωστοποιήσεων που υπεβλήθησαν προς αυτή, ανακοινώνει ότι ο

κ. Χαράλαμπος Στασινόπουλος του Παναγιώτη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), προέβη την 14η Ιανουαρίου 2021 σε πώληση 150.000 κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 802.500,00 Ευρώ, και την 15η Ιανουαρίου 2021 σε πώληση 194.000 κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 1.037.460,00 Ευρώ.