25.01.2021

Η εταιρεία PROFILE AEBE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ («Εταιρεία»), ανακοινώνει, με βάση τα άρθρα 3 (ιστ , ββ) & 21 του Ν. 3556/2007 σε συνδυασμό με την απόφαση της ΕΚ 1/434/3.7.2007 (άρθρο 11), ότι:

Ο κα Γρίβα Πασχαλία, πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014), προέβη την 20η Ιανουαρίου 2021 σε πώληση 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 5.170,00 ευρώ