30.12.2020

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με το ν. 3556/2007, συνεπεία ασκήσεως δικαιωμάτων προαίρεσης   

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.»  (εφεξής ως «Εταιρεία»), σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3556/2007, όπως ισχύει, και σε συνέχεια της από 29η Δεκεμβρίου 2021 γνωστοποιήσεως του κ. Χαράλαμπου Στασινόπουλου, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφορικά με τα δικαιώματα ψήφου αυτού (άμεσα και έμμεσα) επί μετοχών της Εταιρείας, όπως τα εν λόγω δικαιώματα διαμορφώθηκαν στις 27.12.2021, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

– λόγω της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση την 27.12.2021 των 110.355 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, οι οποίες εξεδόθησαν μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 51.866,85 Ευρώ, στο πλαίσιο της άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης από τους δικαιούχους του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Option Plan), που θεσπίσθηκε δυνάμει της από 16.01.2020 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε συνέχεια της παρασχεθείσας από την Α΄ Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25ης Μαΐου 2018 εξουσιοδοτήσεως, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου (άμεσων και έμμεσων) του κ. Χαράλαμπου Στασινόπουλου διαμορφώθηκε την 27.12.2021 σε 46,476% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Διευκρινίζεται, για λόγους πληρέστερης ενημερώσεως του επενδυτικού κοινού, ότι ο κ. Χαράλαμπος Στασινόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατέχει σήμερα άμεσα, κοινές μετά  δικαιωμάτων  ψήφου ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας , οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 31,728% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Νέα Σμύρνη, 30 Δεκεμβρίου 2021

Για την «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.»