03.04.2020

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία  «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής  «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 06/03/2020 αποφάσισε, μεταξύ άλλων:

(i) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 531.548,69 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» της εν λόγω κεφαλαιοποιήσεως υλοποιουμένης με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,045 Ευρώ, ήτοι από 0,47 Ευρώ σε 0,515 Ευρώ.,  και

(ii) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 531.548,69 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,045 Ευρώ, ήτοι από 0,515 Ευρώ σε 0,47 Ευρώ και επιστροφή – καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους της Εταιρείας..

Μετά την ανωτέρω αύξηση και ταυτόχρονη ισόποση μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 5.551.730,71 Ευρώ, διαιρούμενο σε 11.812.193 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,47 Ευρώ εκάστης.

Την 26.03.2020 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2109789, η με αριθμό 32901/26.03.2020  (ΑΔΑ: 6Λ4Ε46ΜΤΛΡ-3ΗΨ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της στις 2/4/2020 ενημερώθηκε για την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους της Εταιρείας ποσού  0,045 Ευρώ ανά μετοχή.

Με απόφαση της Εταιρείας ορίζονται τα εξής:

Από την 7η Απριλίου του 2020 , οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τελική ονομαστική αξία 0,47 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,045 Ευρώ ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 8ης Απριλίου 2020 .

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 16η Απριλίου 2020 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία  «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», ως ακολούθως:

  1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (χρηματιστηριακές εταιρείες και τράπεζες) σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χ.Α. και το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., για τους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους χειριστές τους για την είσπραξη του ποσού της επιστροφής.
  2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» για όσους εκ των μετόχων δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση προς τους χειριστές τους ή έχουν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους.
  3. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ’ αριθ. 6 Απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των χειριστών τους.

Η είσπραξη της επιστροφής κεφαλαίου από τους δικαιούχους για την παραπάνω υπό 2 περίπτωση πραγματοποιείται με την γνωστοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους, σε οιοδήποτε κατάστημα της ως άνω πληρώτριας Τράπεζας (στην περίπτωση αυτή θα προσκομίζονται και σχετικά έγγραφα εξουσιοδότησης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εκάστοτε δικαιούχου).

Μετά την πάροδο 5 ετών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την 16η Απριλίου  2025 , η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λεωφ. Συγγρού αριθ. 199, Νέα Σμύρνη Αττικής, Τ.Κ. 17121.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο τηλ. 210-9301200.

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία επικοινωνίας της πληρώτριας Τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» είναι τα ακόλουθα :  Δ/νση Ακαδημίας, αριθ. 68, 2ος όροφος Τ.Κ. 10678, τηλ.  210-9477759, 210-3328254, 210-3328779 αρμόδιοι κ.κ. Δ. Κουλόπουλος, Ξ. Δημακοπούλου , Σ. Βρυσόπουλος, Ι. Βίτσας.

Νέα Σμύρνη, 3 Απριλίου  2020

Για την Εταιρεία