04.11.2020

Η Εταιρεία «PROFILE AEBE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005 , γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ο φορολογικός έλεγχος της χρήσης 2019, σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Ν.4174/2013 που διενεργήθηκε από τον Νόμιμο Ελεγκτή για την Εταιρεία και τις θυγατρικές της εταιρείες «PROFILE DIGITAL SERVICES Α.Ε.» και «GLOBALSOFT A.E.», ολοκληρώθηκε και εξεδόθησαν εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης με «Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη».