Επικοινωνία

Σύνοψη

Η λύση Leasing & Financing αυτοματοποιεί τη διαδικασία της χρηματοδότησης σε όλα τα επίπεδα, από την πρόσφορα μέχρι τη λογιστικοποίηση των κινήσεων. Ενσωματώνοντας πλήρη λειτουργικότητα για τη διαχείριση τόσο της αίτησης χρηματοδότησης όσο και των εισπράξεων, αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση για όλη τη διάρκεια των συμβάσεων, προσφέροντας μοναδική ευελιξία στους χρήστες.

Βασικά Χαρακτηριστικά    

Πλήρης μοντελοποίηση counterparties, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις KYC και AML 

Υποστήριξη δάνειων και προϊόντων leasing, προσφέροντας ευέλικτη τιμολογιακή πολιτική και διαχείριση

Product Factory που επιτρέπει τη γρήγορη δημιουργία νέων προϊόντων

Πλήρης κάλυψη οποιασδήποτε ανάγκης χρηματοδότησης: καταναλωτικά δάνεια, στεγαστικά δάνεια, financing και operating leasing, κεφάλαιο κίνησης, λογαριασμούς υπερανάληψης, wholesale financing κλπ.

Διαχείριση αίτησης χρηματοδότησης, που ενσωματώνει δυναμικές ροές εργασίας σύμφωνα με την πολιτική της Τράπεζα, ενώ παράλληλα απαιτεί ελάχιστο user input

Διαχείριση δικτύου συνεργατών, διαθέτοντας  εργαλεία για πρόσβαση στο FMS.next από τα σημεία πώλησης (point-of-sales portal) μέσω του Διαδικτύου ή των κινητών συσκευών

Πλήρως αυτοματοποιημένο purchase order control

Διαχείριση συμβάσεων καθ'όλη τη διάρκειά τους

Διαχείριση κινδύνου σε πραγματικό χρόνο παρακολουθώντας ιεραρχικά, ανακυκλούμενα και μη πιστωτικά όρια, πολλαπλούς τύπους εξασφαλίσεων και πολλαπλούς τύπους απόσβεσης των παγίων

Διαχείριση καθυστερήσεων καθ'όλη τη διάρκεια τους, συμπεριλαμβανομένων των σταδίων διακανονισμού όσο σε επιχειρησιακό όσο και σε νομικό επίπεδο

Διαχείρισης εισπράξεων, χρησιμοποιώντας παραμετρικά στάδια με ειδικά οριζόμενες διαδικασίες, και μηχανισμούς αυτοματοποίησης και πρόβλεψης εναλλακτικής συμπεριφοράς

Οφέλη

Συνεχής έλεγχος της πιστωληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη

Ευκολία στη χρήση σε όλα τα επίπεδα

Αύξηση της παραγωγικότητα μέσω υψηλού επιπέδου αυτοματισμών 

Επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, παρέχοντας σωστή εξυπηρέτηση πελατών με άμεση πρόσβαση σε κάθε λεπτομέρεια της σχέσης

Διασφαλισμένοι έλεγχοι κανονιστικής συμμόρφωσης

Γιατί να επιλέξετε τη λύση Leasing & Financing της Profile Software;

Η ανοικτή αρχιτεκτονική του συστήματος, σε συνδυασμό με την απεριόριστη ευελιξία του για να καλύψει κάθε τύπο και ορισμό του χρηματοδοτικού προϊόντος και λειτουργίας, παρέχει στις τράπεζες ένα ισχυρό εργαλείο, το οποίο ελαχιστοποιεί αποτελεσματικά το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας.