Επικοινωνία

Σύνοψη

Η Profile Software διαθέτει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία σε υλοποιήσεις μεγάλων έργων για τον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα ενώ οι εγκαταστάσεις που έχει πραγματοποιήσει καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις, με έργα σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς καθώς και οργανισμούς στους τομείς των δημοσίων μεταφορών, της κεντρικής κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης κ.ά. 

Οι εφαρμογές λογισμικού (έτοιμες ή παραμετροποιημένες)  και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες που προσφέρονται βασίζονται σε  μοντέρνο προγραμματιστικό περιβάλλον εργασίας online / offline, σε λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των πολιτών, με ταυτόχρονη ενημέρωση και αναφορές στις διοικήσεις του εκάστοτε οργανισμού. Ενδεικτικά, οργανισμοί που εξυπηρετούνται από υλοποιήσεις έργων της εταιρείας  είναι τα Υπουργεία, Δήμοι / Κοινότητες και ΚΕΔΚΕ, ΔΕΚΟ, Οργανισμοί μεταφορών και Κοινής Ωφέλειας και λοιποί σχετιζόμενοι φορείς.

Επιπλέον, υπάρχει σημαντική εμπειρία στην επιτυχή υλοποίηση σύνθετων έργων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, σε συνεργασία με εξειδικευμένους υπερεργολάβους για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων, παροχής κρίσιμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών με επίκεντρο τον πολίτη και την επιχείριση με σκοπό την ευελιξία, αξιοπιστία και ανταγωνιστικότητα.

Ενδεικτικά έργα συμπεριλαμβάνουν πύλες για την τοπική αυτοδιοίκηση, σχέδια διοικητικής μεταρρύθμισης των υπουργείων, συστήματα αυτοματοποίησης διαδικασιών και  διαχείρισης μεγάλων δεδομένων.