Επικοινωνία

Σύνοψη

Η λύση Insurance Investment Management παρέχει την πλούσια λειτουργικότητα και την απαιτούμενη ευελιξία για επαγγελματική διαχείριση των financial assets, την παραγωγή λογιστικών εγγραφών με παράλλη συμμόρφωση στις κανονιστικές οδηγίες.  

Βασικά Χαρακτηριστικά


Παγκόσμια κάλυψη προϊόντων συμπεριλαμβανομένων exchange tradable securities product (equities, fixed income, funds, κλπ.) και non-listed investments (Real Estate, Private Equities, κλπ.)

Άμεση ενημέρωση των ταμειακών διαθεσίμων π.χ. coupons, maturities, dividends, κλπ.

Ανάλυση πολυδιάστατης απόδοσης με συγκρίσεις benchmark και metrics

Αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου αγοράς (VaR) με εργαλεία back και stress testing

Ενσωματωμένο εργαλείο για παραγωγή αναφορών με απεριόριστες απεικονίσεις αναφορών

Λειτουργίες για revaluation, amortization και provisions  

Αυτόματη παραγωγή των λογιστικών εγγραφών σε προκαθορισμένο χρόνο (καθημερινά, εβδομαδιαία κλπ.) σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών λογιστικών προτύπων και IFRS

Διασύνδεση με το λογιστικό σύστημα για ενημέρωση των εγγραφών

Διασύνδεση με παρόχους δεδομένων καθώς και άλλες διαθέσιμες διασυνδέσεις που μειώνουν τη χειρωνακτική εισαγωγή στοιχείων

Οφέλη

Εμπεριστατωμένη ενημέρωση ως προς την αποτίμηση, την απόδοση και τον κίνδυνο των επενδύσεων

Λήψη εμπεριστατωμένων αποφάσεων και άρτια γνώση των στρατηγικών για τις επενδύσεις

Αυτοματοποίηση των διαδικασιών για εξοικονόμηση χρόνου, αύξηση παραγωγικότητας και εξάλειψη λαθών

Εύκολη παρακολούθηση των λειτουργιών που αφορούν τις επενδύσεις και μείωση του κινδύνου

Παρακολούθηση των εξωτερικών συνεργατών που διαχειρίζονται τις επενδύσεις

Αξιόπιστη παραγωγή λογιστικών εγγραφών και ενημέρωσης του κεντρικού συστήματος

Γιατί να επιλέξετε τη λύση Insurance Investment Management της Profile Software;

Η λύση Insurance Investment Management έχει επιλεγεί και χρησιμοποιείται από Διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες λόγω της ευελιξίας, της αξιοπιστίας και το σημαντικότερο, λόγω της αυτοματοποίησης των λογιστικών εγγραφών που σχετίζονται με τις επενδύσεις, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου, χρημάτων και πόρων για την Ασφαλιστική εταιρεία.