Επικοινωνία

Σχεδιασμός & Υλοποίηση Έργων

Μέσω μιας ομάδας εξειδικευμένων και έμπειρων συμβούλων, η Profile Software προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης έργου για όλους τους τομείς της αγοράς, εντός και εκτός συνόρων. Έτσι εξασφαλίζει την ομαλή υλοποίηση σύνθετων έργων μεγάλης κλίμακας, με ένα ιστορικό επιτυχημένων εφαρμογών σε κάθε κλάδο, προσαρμοσμένο στο μέγεθος, την πολυπλοκότητα και την έκταση κάθε περίπτωσης, έτσι ώστε να παρέχει την μεγαλύτερη αξία στους πελάτες της.

Υπηρεσίες Παραμετροποίησης και Προσαρμογής

Οι λύσεις της Profile Software έχουν αναπτυχθεί ώστε να ανταποκρίνονται επιτυχώς σε οποιασδήποτε απαίτηση των χρηματοοικονομικών οργανισμών καθώς και σε υλοποιήσεις μεγάλων έργων ενώ προσφέρουν μοναδικές δυνατότητες παραμετροποίησης. Επιπλέον, προσφέρουμε υπηρεσίες παραμετροποίησης των λύσεων μας πέρα της προκαθορισμένης λειτουργικότητας (out-of-the-box), όπως διασυνδέσεις, ειδικές αναφορές και επεκτάσεις στην παρεχόμενη λειτουργικότητα των εφαρμογών.
Η έμπειρη ομάδα μας διαθέτει τόσο τη γνώση, όσο και την εμπειρία στην υλοποίηση περίπλοκων και εξελισσόμενων λύσεων για τις επιχειρήσεις προκειμένου να επιτύχει τη βέλτιστη λειτουργία για τους πελάτες. Οι υπηρεσίες παραμετροποίησης παρέχονται από τα τμήματα R&D, Consulting και Professional Services.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι σύμβουλοι της Profile Software διαθέτουν την εξειδικευμένη γνώση, την επαγγελματική εμπειρία και τα προσόντα που απαιτούνται για την καλύτερη υλοποίηση και προσαρμογή των λύσεων στις ανάγκες κάθε πελάτη, ώστε να καλύπτει τις λειτουργικές απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές, και να συμβάλλει στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων για κερδοφορία και αποτελεσματικότητα καθώς και ικανοποίηση πελατών και χρηστών.
Προσφέρουμε ολοκληρωμένες προτάσεις που ανταποκρίνονται στο πλαίσιο λειτουργίας της υφιστάμενης υποδομής κάθε πελάτη, ενώ αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες της μετάβασης (migration), όπου απαιτείται.

Εκπαίδευση

Βασικό συστατικό της επιτυχίας των εφαρμογών της Profile Software αποτελεί η ευκολία στην εκμάθηση τους από τους τελικούς χρήστες. Η Profile Software παρέχει πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους χρήστες με σκοπό να εξασφαλίσει την ευκολότερη και ταχύτερη αξιοποίηση των λύσεων της. Η εκπαίδευση παρέχεται μέσω τυποποιημένων ή προσαρμοσμένων σεμιναρίων. Αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν στην κατάρτιση των τελικών χρηστών, στο τεχνικό προσωπικό και στους διαχειριστές των συστημάτων.