Επικοινωνία

 

2018

   

Αποφάσεις A’ επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου Τ.Γ.Σ.

View

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου Τ.Γ.Σ.

View

Σχέδιο αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

 
   

  

2017

   

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου Τ.Γ.Σ.

View

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου Τ.Γ.Σ.

View

Σχέδιο αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View


  

2016

   

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου Τ.Γ.Σ.

View

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου Τ.Γ.Σ.

View

Σχέδιο αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

 


2015

   

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

View

Σχέδιο Αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

View

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου ΕΓΣ

View

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου ΕΓΣ

View

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

View

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

Σχέδιο αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου Τ.Γ.Σ. 

View

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου Τ.Γ.Σ

View

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

2014

   
     

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

View

Σχέδιο Αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

View

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου ΕΓΣ

View

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου ΕΓΣ

View

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

View

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

View

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου

View

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

View

Σχέδιο Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

2013

   
     

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

View

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου

View

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

View

Δελτίο Παρουσίας

View

Σχέδιο Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

2012

   
     

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

View

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου

View

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

View

Σχέδιο Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

Δελτίο Παρουσίας

View

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

2011

   
     

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

View

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου

View

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

View

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

Σχέδιο Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010

View