Επικοινωνία

 

2019

   

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου Τ.Γ.Σ.

View

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου Τ.Γ.Σ.

View

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View
     

 

2018

   

Αποφάσεις A’ επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου Τ.Γ.Σ.

View

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου Τ.Γ.Σ.

View

Σχέδιο αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

 
   

  

2017

   

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου Τ.Γ.Σ.

View

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου Τ.Γ.Σ.

View

Σχέδιο αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View


  

2016

   

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου Τ.Γ.Σ.

View

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου Τ.Γ.Σ.

View

Σχέδιο αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

 


2015

   

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

View

Σχέδιο Αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

View

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου ΕΓΣ

View

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου ΕΓΣ

View

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

View

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

Σχέδιο αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου Τ.Γ.Σ. 

View

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου Τ.Γ.Σ

View

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

2014

         
           

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

View      

Σχέδιο Αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

View      

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου ΕΓΣ

View      

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου ΕΓΣ

View      

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

View      

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

View      

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου

View      

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

View      

Σχέδιο Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View      

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View      

2013

         
           

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

View      

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου

View      

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

View      

Δελτίο Παρουσίας

View      

Σχέδιο Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View      

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View      

2012

         
           

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

View      

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου

View      

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

View      

Σχέδιο Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View      

Δελτίο Παρουσίας

View      

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View      

2011

         
           

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

View      

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου

View      

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

View      

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View      

Σχέδιο Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View      

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010

View