Επικοινωνία

Σύνοψη

Η λύση Family Office προσφέρει στους Διαχειριστές Επενδύσεων ενός family office ολοκληρωμένη λειτουργικότητα για επαγγελματική παρακολούθηση και διαχείριση των επενδύσεων (είτε διαχειρίζονται εσωτερικά είτε έχουν ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη). Τα εξειδικευμένα υποσυστήματα και το πλήθος των λειτουργιών, που είναι εύκολα παραμετροποιήσιμες, αποτελούν τις λύσεις που προσαρμόζονται στις εκάστοτε απαιτήσεις και καλύπτουν συγκεκριμένες επιχειρηματικές ανάγκες και αναφορές που σχετίζονται με τις λειτουργίες διαχείρισης επενδύσεων ενός Family Office.

Βασικά Χαρακτηριστικά         

Ευέλικτος ορισμός δομής των χαρτοφυλακίων, λογαριασμών και countrparties

Εύκολη ενοποίηση των λογαριασμών και δυνατότητες πολυεπίπεδης ανάλυσης

Παγκόσμια κάλυψη προϊόντων με εργαλεία για διαχείριση Real Estate και Private Equities

Παρακολούθηση του Compliance με πλήρως παραμετροποιήσιμες στρατηγικές επενδύσεων και οδηγίες για λογαριασμούς που διαχειρίζονται από εξωτερικούς συνεργάτες

Αποτελεσματική μέτρηση της απόδοσης με contribution και attribution analysis

Πολυδιάστατη ανάλυση της έκθεσης κινδύνου και metrics

Υπολογισμός των προμηθειών και reconciliation με τις χρεώσεις που γίνονται από συνεργάτες

Άμεση ανάλυση θέσης ταμείου π.χ. coupons, maturities, dividends, κλπ.

Ευελιξία στην παραγωγή αναφορών μέσω ενός εύχρητου report generator με χρήση γραφικών

Πλήθος διαθέσιμων διασυνδέσεων που μειώνουν τη χειρωνακτική εισαγωγή δεδομένων

Πρόσβαση on-the-go μέσω του IMsplus Mobility και IMSplus Web

Οφέλη

Αποτελεσματική διαχείριση των επενδύσεων με την ελάχιστη προσπάθεια

Ενδελεχής έλεγχος των outsourced asset management operations

Αυτοματοποίηση των εσωτερικών Asset Management διαδικασιών

Eλαχιστοποίηση του κόστους και μείωση των κινδύνων

Εξασφάλιση βελτιωμένης παραγωγικότητας

Ευελιξία και έγκαιρη ενημέρωση και ανάλυση στην παραγωγή αναφορών

Γιατί να επιλέξετε τη λύση Family Office της Profile Software;

Η λύση Family Office έχει επιλεγεί από τα πλήθος διεθνών family offices λόγω της πλούσιας και εξειδικευμένης λειτουργικότητας που τους επιτρέπει τη διαχείριση των επενδύσεων και επιτυγχάνει τους στόχους των επενδυτών για τη δημιουργία επιπλέον πλούτου με ελάχιστο κίνδυνο.