Επικοινωνία

Τοποθεσ?α: At Bâtiment des Forces Motrices (BFM), Geneva, Switzerland

Ημερομην?α: 07 05 2015, 08:00-15:00

Η Profile Software, διεθν?ς εταιρε?α αν?πτυξης χρηματοοικονομικο? λογισμικο? και η AiM Services, κορυφα?α ΙΤ εταιρε?α στην γαλλ?φωνη Ελβετ?α ενδυναμ?νουν τη συνεργασ?α τους με την απ? κοινο? χορηγ?α του 17ου τραπεζικο? συνεδρ?ου JSB-Unicore (Journée Solutions Bancaires), το οπο?ο πραγματοποιε?ται στις 7 Μα?ου απ? 08:00-15:00 στο Bâtiment des Forces Motrices (BFM) στη Γενε?η, της Ελβετ?ας. Η ημερ?δα JSB ?χει καθιερωθε? ως η κορυφα?α ετ?σια συν?θροιση των χρηματοοικονομικ?ν ιδρυμ?των και εταιρει?ν τεχνολογ?ας της χ?ρας με εκατοντ?δες συμμετοχ?ς απ? τους επαγγελματ?ες του χ?ρου. Επισφραγ?ζοντας την επιτυχημ?νη συνεργασ?α του τελευτα?ου ?τους, που ε?χε ως αποτ?λεσμα την απ? κοινο? εγκατ?σταση λ?σεως της PROFILE σε τοπικ? εταιρε?α διαχε?ρισης επενδ?σεων, η PROFILE και η AiM Services, (η οπο?α ε?ναι πιστοποιημ?νη απ? την κρατικ? αρχ? FINMA), συμμετ?χουν στο 17ο JSB παρουσι?ζοντας τις προτ?σεις τους για την Ελβετικ? αγορ?, στο περ?πτερο 6. Παρ?λληλα, θα πραγματοποι?σουν σ?ντομη παρουσ?αση στο «cercle de rencontres» (CDR 1 at 12:00) με τ?τλο «The new technology wave at the service of IAMs and Private Banks». Στην εν λ?γω παρουσ?αση τ?σο η PROFILE ?σο και η AiM Services θα ενημερ?σουν τους επαγγελματ?ες επισκ?πτες καθ?ς και τον τοπικ? τ?πο για την συνδυασμ?νη πρ?τασ? τους που αφορ? την χρ?ση ευ?λικτων και ασφαλ?ν λ?σεων διαχε?ρισης επενδ?σεων, προσαρμοσμ?νες στις απαιτ?σεις των χρηματοπιστωτικ?ν ιδρυμ?των. - See more at: /el/news/1158-profile-aim-services-17-jsb-unicore.php

Περισσότερα

Εγγραφή στο eNewsletter μας

Ενημερωθείτε για τα νέα της Profile Software, τις εξελίξεις
του κλάδου και πολλά άλλα

Τα πεδία με Αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε τα νέα της εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Ασφάλειας Δεδομένων.
Επικοινωνία