Επικοινωνία

Ο Όμιλος CNP Cyprus, ένας από τους μεγαλύτερους και ισχυρότερους Ασφαλιστικούς Ομίλους στην Κύπρο και στρατηγικός συνεργάτης της Γαλλικής εταιρείας CNP ASSURANCES S.A., επέλεξε τη λύση IMSplus για την αποτελεσματική διαχείριση των asset management εργασιών, με στόχο τη βελτίωση των επιχειρηματικών τους διαδικασιών και παράλληλα τη δραστική μείωση των χειροκίνητων εργασιών του λογιστηρίου.

Κατόπιν διεθνούς αξιολόγησης εταιρειών τεχνολογίας, ο Όμιλος CNP Cyprus επέλεξε τη λύση IMSplus για να αυτοματοποιήσει και να βελτιστοποιήσει τις διαδικασίες διαχείρισης επενδύσεων από τις συναλλαγές έως και τις λογιστικές εγγραφές, ώστε να επιτύχει πιο αποτελεσματικές εργασίες από πλευράς κινδύνου, με πλήρη συμμόρφωση στις πολιτικές του οργανισμού, όπως ορίζονται από τον Όμιλο.

Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στους Investment Managers να διεξάγουν πλήρη ανάλυση κερδών/ζημιών και κινδύνων για τα επενδυτικά προϊόντα της εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων, μετοχών, ομολόγων και αμοιβαίων κεφαλαίων), με παράλληλη πρόβλεψη ταμειακών ροών.

Περισσότερα

"Στην Profile Software, δίνουμε έμφαση στις απαιτήσεις των πελατών μας προσφέροντας αξιόπιστες και εύκολα παραμετροποιήσιμες λύσεις για την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών τους"