Επικοινωνία

Σύνοψη

Η εκτεταμένη εμπειρία της Profile Software σε περισσότερα από 20 έργα Βασιλείας ΙΙ/III, που αποκτήθηκε μέσω υλοποίησεων σε μεγάλες τράπεζες της Ν.Α. Ευρώπης, εγγυάται την επιτυχή και αποτελεσματική σχεδίαση και ανάπτυξη αξιόπιστων και δοκιμασμένων λύσεων διαχείρισης κινδύνου.

Οι λύσεις καλύπτονται τόσο μέσω της λύσης Risk Management της εταιρείας, καθώς και μέσω συνεργασιών με κορυφαίους προμηθευτές. 

Βασικά Χαρακτηριστικά 

Συμμόρφωση και έτοιμες αναφορές για ένα πλήθος τοπικών εποπτικών αρχών (Jurisdictions)

Πλαίσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης τεστ κοπώσεων (stress testing)

Μοντέλα υπολογισμού Οικονομικού Κεφαλαίου

Πλήρης κάλυψη όλων των προσεγγίσεων για πιστωτικό και λειτουργικό κίνδυνο καθώς και για κίνδυνο αγοράς

Προηγμένη λύση για Asset Liability Management

Οφέλη

Προσφέρει ολοκληρωμένη εικόνα διαχείρισης κινδύνων επιτρέποντας την κατανομή των κεφαλαίων σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο και την αποδοτικότερη διαχείριση του οικονομικού κεφαλαίου

Μοντελοποίηση Credit scoring με υπολογισμό PDs, LGDs και EADs

Επιτρέπει την προσαρμογή των κανόνων της Βασιλείας  και τον υπολογισμό μέτρησης των επιπτώσεων βάσει αλλαγών στο κανονιστικό πλαίσιο

Προσφέρει τη δυνατότητα καθορισμού, εισαγωγής και παραμετροποίησης macro and microeconomic stress testing χωρίς επιπλέον προγραμματισμό

Εργαλεία αναφορών MIS που προσφέρουν πλήρη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις

Γιατί να επιλέξετε τη λύση Capital Management της Profile Software;

Η αποδεδειγμένη εμπειρία στην αγορά μέσω της επιτυχούς υλοποίησης διεθνών έργων από την Profile Software εξασφαλίζει την ολοκληρωμένη πρόταση στις απαιτήσεις των χρηματοπιστωτικών οργανισμών για αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων, σύμφωνα με διεθνείς πρακτικές.